O firmě

Historie

Společnost byla založena v roce 1993. V době svého vzniku byla zaměřena především na problematiku úpravy odpadů metodami fyzikálně chemickými a biologickými s cílem snížit nebo odstranit jejich nebezpečné vlastnosti. V následujících letech se společnost zaměřila především na problematiku sanací zemin kontaminovaných ropnými produkty, kdy sama prováděla dekontaminaci zemin na několika dekontaminačních plochách, na kterých byla v určitých obdobích provozovatelem. V roce 2011 společnost ukončila provozování poslední dekontaminační plochy, od té doby se zabývala sanacemi zemin výhradně pouze jako obchodní společnost. V současné době společnost aktivně služby spojené se sanacemi zemin nenabízí. Z  historických důvodů však dodnes může zájemcům v této oblasti pomoci, včetně problematiky nakládání s nebezpečnými odpady.

Počátkem roku 2001 společnost začala rozšiřovat své aktivity i v jiných oborech. Ve spolupráci se zahraničními výrobci začala společnost postupně aktivně nabízet a dodávat různé produkty vhodné především pro slévárny neželezných kovů a kovárny, ale i pro provozy z jiných oblastí průmyslu. Její obchodní aktivity se v tomto směru dosud nadále postupně rozšiřují.

V roce 2004 se společnost začala okrajově zabývat také problematikou čistoty ovzduší. V této oblasti byla postupně více a více aktivní, kdy pak ve spolupráci s italským výrobcem vzduchových filtrů, biofiltrů, praček vzduchu, spaloven, atd. nabízela zájemcům optimální řešení vedoucí ke snížení emisí škodlivých látek v ovzduší pod limity dané platnými právními předpisy. Nabízená řešení byla spojena s nabídkami dodávky a instalace konkrétních odpovídajících typů vzduchových filtrů, biofiltrů, praček vzduchu apod., dle intenzity a typu znečištění. Z původně relativně úzkého zaměření z hlediska původců znečištění vzduchu se aktivity společnosti postupně rozšířily do dalších a dalších oblastí průmyslu, ale i úpraven pevných odpadů, čističek odpadních vod, apod. s tím, že v dnešní době společnost může nabídnout a nabízí řešení v oblasti čistoty ovzduší včetně dodávky a instalace konkrétních odpovídajících vzduchových filtrů jakémukoliv původci znečištění vzduchu.

V roce 2010 začala společnost nabízet slévárnám neželezných kovů strojní vybavení, a to formou obchodního zastoupení renomovaných zahraničních výrobců. Společnost v této oblasti volně spolupracuje i s některými zahraničními výrobci, kteří formálně nemají v naší zemi žádné obchodní zastoupení.

V roce 2016 začala společnost, ve spolupráci s italským výrobcem, nabízet strojní vybavení i do kováren. V současné době společnost nabízí také odkup starých použitých kovacích lisů a možnost dodávky i repasovaných kovacích lisů a dalšího vybavení v rámci kovací linky typu pecí, manipulačních robotů, tryskačů, apod. bez ohledu na konkrétního původního výrobce.

V roce 2006 dosáhla společnost certifikace vnitřního Integrovaného systému dle norem ISO 9001 a ISO 14001. Vnitřní Integrovaný systém i v současnosti vyhovuje všem požadavkům norem ISO 9001 a ISO 14001 v aktuálně platné verzi.

Současnost

V současné době jsme především obchodní společností. Spolupracujeme se zahraničními, především italskými, výrobci, a to buď formou distribuce jejích produktů na území ČR a SR nebo formou obchodního zastoupení pro ČR a SR nebo formou volné spolupráce při nabídce a při realizaci konkrétních projektů u některých konkrétních zákazníků.

Naše nabídka je zaměřena především na slévárny neželezných kovů a kovárny, a to od dodávek spotřebních materiálů až po dodávky příslušenství a strojního zařízení.

Naše společnost dále aktivně nabízí služby v oblasti čistoty ovzduší, kdy ve spolupráci s italským výrobcem, formou obchodního zastoupení tohoto výrobce v ČR a SR, odpovídající konkrétní vzduchové filtry, biofiltry, pračky vzduchu, spalovny, apod. a podílí se na realizaci konkrétních projektů týkajících se dodávek a instalace. V rámci těchto aktivit se společnost zabývá i poradenstvím , hledá a nabízí konkrétním původcům znečištění vzduchu optimální řešení vedoucí ke snížení emisí škodlivých látek do ovzduší.

Konkrétně naše společnost spolupracuje například s těmito italskými výrobci
  • Mazací a separační prostředky pro tlakové lití a kování: Stilkem s.rl.
  • Trysky a postřikové hlavy: BALOSSI s.r.l.
  • Nátěry kovových forem pro gravitační a nízkotlaké lití neželezných kovů: A.CESANA S.p.A.
  • Tavidla pro úpravu taveniny neželezných kovů : A.CESANA S.p.A.
  • Tryskací drť a broky z nerezové oceli a dalších speciálních slitin: POMETON S.p.A.
  • Nářadí pro tlakové licí stroje – komory, písty: BRONDOLIN SRL
  • Automatizovaná pracoviště pro apretaci a dokončovací operace na odlitcích: TREBI Srl.
  • Kovací lisy, jejich repase, automatizace: F.P.M. Group S.p.A.
  • Průmyslové vzduchové filtry, biofiltry, pračky vzduchu, spalovny: ECOCHIMICA SYSTEM s.r.l.

Certifikace ISO

Neustále zlepšovat vnitřní organizaci společnosti a nadále zdokonalovat služby ve vztahu k zákazníkům v rámci integrovaného systému řízení dle norem ISO 9001 a ISO 14001 ve společnosti.

Udržet tým kvalitních pracovníků, kteří mají zájem na rozvoji společnosti a kteří napomáhají jejímu dobrému jménu, a poskytovat jim odpovídající podmínky k jejich práci a zvyšování kvalifikace.

Neustále zlepšovat služby společnosti v oblasti distribuce a dodávek chemických a průmyslových produktů, tryskacích médií, nářadí, příslušenství a strojů a dalších produktů a materiálů v souladu s požadavky a přáním zákazníků

Přispívat ke snížení zátěže životního prostředí způsobené lidskou činností, snížení tvorby ekologických zátěží, produkce odpadů ukládaných na skládkách, znečištění ovzduší. Důsledně dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z právních a jiných požadavků souvisejících s ochranou životního prostředí.

Dále rozšiřovat oblasti aktivit a služeb společnosti.

Politika společnosti BIO-GEO-EKO, spol. s r.o.

Stáhnout certifikát ISO QMS 
Stáhnout certifikát ISO EMS
Stáhnout přílohu k certifikátům